Vállalási feltételek

Gumitár autó- és gumiszervizek vállalási feltételei

Jelen Vállalási Feltételek a javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet alapján készült azzal, hogy a hivatkozott jogszabályok változása esetén a mindenkor hatályos jogszabályszöveg az irányadó.

Jelen Vállalási Feltételek a Gumitár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) gépjárműjavító telephelyein végzett szolgáltatások rendjét és feltételeit hivatott szabályozni. A Vállalási Feltételeket az ügyféltérben és a munkafelvevő részen ki kell függeszteni, beleértve ebbe a székhelyet és a Szolgáltató valamennyi fióktelepét is.

I. A megrendelés felvétele
A megrendelést a Szolgáltató megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező szakembere veszi fel a Szolgáltató székhelyén, telephelyén, vagy helyszíni mentés keretében a jármű feltalálási helyén, illetőleg ahol a Felek külön megállapodása szerint (ún. hozom-viszem szolgáltatás) a gépjármű átvétele történik. Megrendelőnek ill. meghatalmazottjának a gépkocsi okmányait átadó és a megrendelést aláíró természetes személyt kell tekinteni. 
A megrendelés felvételekor rögzíteni kell a megrendelő által közölt adatokat, a tapasztalt hibajelenséget és az igényelt szolgáltatást.
Szolgáltató csak olyan megrendelés teljesítését vállalhatja, amely az adott gépjármű típusra vonatkozó karbantartási/javítási technológiának, valamint a gépjárműjavításra vonatkozó jogszabályoknak és a KRESZ előírásainak megfelel. A Szolgáltató – a Megrendelő írásban előterjesztett kérésére és felelősségére – műszaki szükségmegoldásra is vállalkozhat. Ilyen munkákra a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.
A javítási megrendelés felvételét követően (e során) a munkafelvevő a gépkocsit megvizsgálja, és amennyiben lehetséges, a hibafeltárást követően meghatározza a szolgáltatás technikai kivitelezésének módját. A hibafeltárás díja a szervízekben mindekor érvényes díjtáblázatban foglaltak szerint történik. A munkafelvevő a munkamegrendelő lapon köteles feltüntetni a megrendelő nevét és lakcímét/székhelyét, a gépkocsi adatait, futásteljesítményét, a járműben található KRESZtartozékokat és a jármű esetleges karosszéria-sérüléseit. Köteles továbbá rögzíteni az elvégzendő szolgáltatások megnevezését, előzetesen
becsült ellenértékét (kivéve, ha jótállás vagy szavatosság keretében történik a javítás), a munka elvégzésének várható időpontját, a fizetés módját és a számlafizető adatait. A javítási megrendelő aláírásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szükség esetén a jármű diagnosztizálására próbaüzemet hajtson végre. A próbaüzem magában foglalja a számítógépes vizsgálatot működés közben, fékpadi és teljesítménymérést, telephelyen belüli és közúton történő vizsgálatokat is.

II. A jármű átvétele
Az I. pontban hivatkozott okmányokon túl a gépjárműben hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ezekről a tárgyakról leltárjegyzéket sem készít. A javításra történő leadás előtt a Megrendelő köteles a gépkocsiban beüzemelt riasztót, rablásgátlót és egyéb nem gyári eredetű biztonságtechnikai berendezést kikapcsolni vagy hatástalanítani, illetve amennyiben ez nem lehetséges, akkor tájékoztatni a munkafelvevőt a berendezés kezelésének megfelelő módjáról. Amennyiben a kezelésről adott tájékoztatás nem megfelelő, és emiatt a berendezés vagy agépkocsi meghibásodik, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthat. A javítási megrendelő lap első példányát, mely egyben átvételi elismervényként is szolgál, a Megrendelő kapja.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jármű műszaki és esztétikai állapotáról az átvételkor, valamint ugyanerről, továbbá a hibajelenségekről az átvételkor, illetve azt követően is fénykép, ill. videofelvételeket készíthessen. Az így készült felvételek a Szolgáltató birtokában maradnak, azok a javító-karbantartó szolgáltatás kapcsán keletkezett dokumentáció részét képezik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató telephelyén biztonsági okokból kamerarendszer is működik, ami folyamatos kép-, és hangfelvételeket készít.

III. Szolgáltató kötelezettségei
Amennyiben a jármű átvétele után megállapítást nyer, hogy a jármű javítása a megrendelés felvételekor előzetesen becsült ellenértéket 20%-kal meghaladja, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt a javítás módosított ellenértékéről tájékoztatni elektronikus üzenetben vagy egyéb módon. A javítást csak a Megrendelő írásbeli visszaigazolását követően szabad elvégezni. A Megrendelő írásbeli visszaigazolásaként a Szolgáltató az elektronikus üzenetben történő visszaigazolást is elfogadja. A megrendelt munka elvégzése során feltárt, azzal közvetlen összefüggésben lévő hibákat a Szolgáltató külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, amennyiben a javítás teljes költsége nem haladja meg 20%-kal a megrendeléskor megadott árajánlatot.
A Megrendelő külön kérésére a Szolgáltató köteles részletes árajánlatot készíteni, melynek költségét a javítási munkadíj tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő a javítást nem rendeli meg, a hiba-megállapítás és az árajánlat-készítés (legfeljebb az árajánlat nettó értékének 10%-a, de legkevesebb 6.500.-Ft + ÁFA) ellenértékét a Megrendelő a jármű elvitelét megelőzően köteles készpénzben kiegyenlíteni.
A Megrendelő által hozott alkatrész beépítésére csak abban a kivételes esetben van lehetőség, ha az alkatrész a Szolgáltatónál nincs raktáron, és ésszerű határidőn belül a beszerzése nem biztosított. A hozott alkatrészekre a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal, ezen alkatrészek minőségét, megfelelőségét a Szolgáltató nem vizsgálja/ellenőrzi. A Szolgáltató a felelősségét a Megrendelő által hozott alkatrészek esetén a javító-szerelő tevékenységgel összefüggésben bekövetkező mindennemű kárért teljeskörűen kizárja. Egyes gépkocsi-típusok olyan transzponderes indításgátló rendszerrel lettek szerelve, amelyek különösen érzékenyek a tápfeszültség hirtelen változásaira. Emiatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az akkumulátor töltése, ill. cseréje, valamint az akkumulátor saru le-, felvétele során az indításgátló rendszerben következnek be. 
A gumi-, ill. műanyag alkatrészek öregedése miatt körültekintő szerelés mellett sem lehet teljes mértékben kizárni, hogy egyes elemek, rögzítő fülek sérüljenek, törjenek, ez főleg korosabb autók esetében fennálló kockázati tényező. Az ilyen sérüléseket a Szolgáltató a tőle elvárható szakmai körültekintéssel igyekszik elkerülni, azonban az ilyen jellegű károkért, sérülésekért nem vállal felelősséget. Ugyanezvonatkozik az korrodált, kihajtási kísérletnél beleszakadó csavarok, anyák esetére is.
Ha a javítás során a Szolgáltató olyan további hibát fedez fel, mely:
a) a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedés-biztonságot érint-e vagy sem, vagy
b) a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a végösszeg meghaladná a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeget, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos ellenértékről, valamint az új vállalási határidőről a Megrendelőt elektronikus levélben vagy más módon haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltató a munkát csak külön megrendelésre végezheti el.
Ha a Megrendelő a fenti b) pont szerint nem rendeli meg a közlekedésbiztonság szempontjából szükséges javítást, a Szolgáltató köteles írásban felhívni a Megrendelő figyelmét arra, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásulvételét a Megrendelő az aláírásával köteles igazolni.
Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés felvétele, illetve teljesítése során a gépjármű azonosító adatai vonatkozásában bármilyen olyan ellentmondást fedez fel, amely a gépjármű lopott jellegére utal, illetve utalhat, köteles azt az illetékes hatóság felé jelezni, valamint a megrendelés teljesítését a hatósági eljárás időtartamára felfüggeszteni. A Szolgáltató által észlelt ellentmondás felmerülhet minden olyan adat tekintetében, amely magában a gépjárműben, annak okmányaiban, illetve a márka-importőr Szolgáltató által hozzáférhető nyilvántartási rendszerében található. A Megrendelő köteles az illetékes hatóság felé történő jelzés tényét, valamint a megrendelés teljesítésének a hatósági eljárás időtartamára történő felfüggesztése tényét tudomásul venni. A megrendelés Szolgáltató általi ezen okból történő felfüggesztése nem minősül a Szolgáltató késedelembe esésének, ezért a Megrendelő ezzel kapcsolatban semmilyen igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a felek érdekkörén kívül álló, előre nem látható egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt elektronikus levélben vagy más módon közölni kell.
A Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik az általa a megrendelés teljesítése kapcsán okozott károkért (pl. karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódás, leltár-hiány). Az így keletkezett kárt a Szolgáltató a felelősségbiztosítása alapján téríti meg, melyet a Szolgáltató köteles folyamatosan hatályban tartani.
Amennyiben a gépjárműben mutatkozó hibajelenség oka a jármű átadás – átvétele alkalmával, ill. ennek időpontjában nem állapítható meg, a hibajelenség rejtett hibának minősül. Ez estben a Szolgáltató hibakeresést folytat, mellyel kapcsolatban a Megrendelő az alábbiak szerint köteles a díj megfizetésére:
a) a Szolgáltató mindenkori rezsióradíjának figyelembevételével két munkaóra időtartamra eső átalánydíjat minden esetben;
b) ha a hibakeresés időtartama az egy munkanapot (8 óra) nem haladja meg, úgy a mindenkori rezsióradíj figyelembevételével napi 7 óra időtartamra eső díjat, illetve;
c) az egy munkanapot (8 óra) meghaladó, de a két munkanapot (16 óra) meg nem haladó időtartamú hibakeresés esetén a felek megállapodásában rögzített díjat, ilyen megállapodás hiányában további bruttó 119.900.- Ft összegű ún. hibakeresési átalánydíjat, illetve;
d) a két munkanapot (16 óra) meghaladó időtartamú hibakeresés esetén további (a két munkaórán felüli) bruttó 190.500.- Ft összegű átalánydíjat.
A Szolgáltató a rejtett hiba okának feltárását nem garantálja. A Megrendelő a fenti díjtételek megfizetésére a hibakeresés sikerétől függetlenül köteles.

IV. Az elkészült gépkocsi kiszolgáltatása, számlázás, fizetés
A Szolgáltató a javítás elkészültéről elektronikus levélben vagy más módon értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 14 napon belül a gépkocsit nem veszi át, a Szolgáltató napi bruttó 1.000.- Ft tárolási díj felszámítására jogosult a tárolás költségeként. A járművet a Szolgáltató telephelyén – a mögöttes jogviszony vizsgálata nélkül – annak kell kiszolgáltatni, aki a javítási megrendelőlap 1. példányát bemutatja.
Az átvételkor a Megrendelő ill. képviselője köteles a visszakapott járművet és leltárba vett tartozékait ellenőrizni, és az esetleges kifogását, kártérítési igényét haladéktalanul írásban bejelenteni. Utólagos reklamációt a leltárba vett tartozékokra, személyes tárgyakra és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan a Szolgáltató nem tud figyelembe venni. A Szolgáltató által az elvégzett munkáról kiállított számla fogyasztónak minősülő Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés esetén egyben a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet 3. §- ában előírt jótállási jegynek minősül, melyet kérés nélkül át kell adni a kijavított gépkocsival együtt a Megrendelőnek.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a Szolgáltató nevét és címét,
b) az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat,
c) a szolgáltatás díját,
d) a Megrendelőt a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit, határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kérelmezheti,
e) a gépkocsi Megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, továbbá a kilométeróra állását.
A javítás során lecserélt alkatrészek – kivéve a jótállás vagy szavatosság keretében végzett javításokat – a Megrendelő tulajdonát képezik, azokat a gépkocsival együtt ki kell adni a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a hibás kicserélt alkatrészre igényt tart, ezen nyilatkozatát a javítási megrendelőlapon kell feltüntetni. Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén a kicserélt hibás alkatrészt köteles a gépjármű átvételével egyidejűleg birtokba venni és elszállítani, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult azt megsemmisíteni, illetve selejtezni.
Biztosítás keretében végzett javítások esetén a hibás alkatrészek felett a biztosítótársaság jogosult rendelkezni.
A gépkocsik kötelező időszakos műszaki vizsgálata, illetve az ennek keretében elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálata során a Szolgáltató a mindenkori hatósági árakat jogosult felszámítani. Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számlát – eltérő kikötés hiányában – a gépkocsi átvétele előtt készpénzben kell kiegyenlíteni. A Szolgáltató a Megrendelő által javításra átadott gépkocsi kiadását a teljes javítási díj megfizetésének időpontjáig zálogjoga alapján jogosult megtagadni, a gépjárművet visszatarthatja. Közösségi ügyletek esetén a nem magánszemély Megrendelő köteles a cégadataiban vagy a meghatalmazott személyében bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Az ennek elmulasztásából származó – a Szolgáltatót ért – mindennemű kárt a Megrendelő köteles megtéríteni.

V. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató az általa elvégzett javításért mind a felhasznált anyagok, mind a munka tekintetében felelősséggel tartozik.
Gumitár Vállalási Feltételek 3/4 A Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásokért
a) fogyasztónak minősülő Megrendelővel kötött – az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglalóan – 20.000.- Ftot meghaladó ellenértékű javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződések esetén az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet értelmében, illetve feltételei szerint 6 hónapos jótállást vállal;
b) fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel kötött vállalkozási szerződések esetén a jelen Vállalási Feltételekben foglalt feltételek szerinti 6 hónapos szerződéses jótállást vállal.
Az igényérvényesítés alapját fizetős javítás esetén a javításról kiállított számla, jótállás vagy kellékszavatosság keretében végzett javítás esetében a javítási munkalap képezi. Fizetős javítás esetén a Szolgáltató a munkára 6 hónap jótállást vállal, a beszerelt anyagokra vonatkozó jótállás pedig megegyezik az alkatrész gyártója által nyújtott jótállással, amely minimum 12 hónap. Ezen alkatrészek tekintetében – abban az esetben is, ha a jótállási időben a Megrendelő jótállási igényt érvényesít – a jótállás az eredeti határidőben szűnik meg, a jótállási határidő sem javítás, sem csere esetén nem indul újra, ide nem értve a fogyasztónak minősülő Megrendelőt.
A jótállási határidő
a) fogyasztónak minősülő Megrendelő tekintetében a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint a szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek a fogyasztó vagy a megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a Szolgáltató végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik;
b) fogyasztónak nem minősülő Megrendelő tekintetében pedig a gépjármű készre jelentésének (ld. jelen Vállalási Feltételek IV. pont 1. bekezdés) napjával kezdődik.
Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a Szolgáltató a Megrendelő jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését,
d) a gépkocsi átadásának vagy az üzembe helyezésének időpontját,
e) a hiba bejelentésének időpontját,
f) a hiba leírását,
g) a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá
h) az arról szóló tájékoztatást, hogy a fogyasztó jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a jótállási igény rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A Szolgáltató a jegyzőkönyv-felvételi és átadási kötelezettségét a javítási megrendelőlap 1. példánya másolatának Megrendelő részére való átadása útján teljesíti.
A Megrendelő a jótállás keretében elsősorban a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka térítésmentes kijavítását, illetőleg ismételt elvégzését, amennyiben ez nem lehetséges, a kifizetett díj arányos csökkentését igényelheti azzal, hogy a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet körébe eső szerződések esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő a jogszabályban meghatározott és a jótállási jegyen részletezett jogokat gyakorolhatja.
A Szolgáltató a Megrendelő minőségi kifogását köteles megvizsgálni, és döntéséről a Megrendelőt írásban értesíteni.
Ha a Szolgáltató a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet körébe eső szerződések esetén a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon
köteles értesíteni a fogyasztót. Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Szolgáltató alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a Megrendelőt elektronikus levélben vagy más módon tájékoztatja, és újabb határidőt jelöl meg.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító eseteken kívül a szerződésszegésért való felelősséget – értve ez alatt a kellékszavatossági, illetve esetleges kártérítési felelősséget is – a Ptk. 6:152.§ alapján kizárja.

VI. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a hivatkozott jogszabályokban meghatározott hatósági díjtételek és/vagy a jótállásra irányadó értékhatárok változnának, jelen Vállalási Feltételekre kifejezett módosítás hiányában is a mindenkor érvényes díjtételek az irányadók. Jelen Vállalási Feltételek a Szolgáltató székhelyén és telephelyein – a Megrendelők által hozzáférhető módon – kerül kifüggesztésre. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg elektronikus levelezési címet is közölt, úgy ezen címet is a saját értesítési címének fogadja el. Egyebekben felek egymás értesítési címének Megrendelő esetében a megrendelés alkalmából megadott címet, a Szolgáltató esetében pedig a cégnyilvántartásba bejegyezett mindenkori székhelyet tekintik. Megállapodnak a felek, hogy az egymás értesítési címére igazolhatóan, postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatokat a megküldés (feladás) időpontjától számított 5. naptári napon a címzetthez akkor is megérkezettnek kell tekinteni, ha azok bármely, a címzettnek felróható okból (nem kereste, átvételt megtagadta, cím ismeretlen stb.) nem jutnának az ő tudomására.
Az óradíj egy munkaórára és egy szerelőre vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő soron kívül, időpont egyeztetés nélkül rendel meg munkát, a Szolgáltató jogosult felárat (elsőbbségi felár) felszámolni, melynek összege a mindenkori óradíj kétszeresével egyező összeg.
A Szolgáltató a kiszerelt alkatrészeket a javítást követően megsemmisíti, kivéve, ha a Megrendelő a javítást megelőzően másként nem rendelkezik.

VII. Jogviták
A békés úton nem rendezhető jogvitáik eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti – hatáskörrel rendelkező – bíróság kizárólagosan illetékes.

Jelen Vállalási Feltételek visszavonásig érvényesek.
Kelt: Budaörs, 2023. május 1.

Gumitár Vállalási Feltételek

Scroll to Top